Members

Staffs and Reserchers
Professor Hiroshi UYAMA
Assistant Professor Takashi TSUJIMOTO Urara HASEGAWA
Research Assistant Professor Didi DERKS (G30)
Secretary Yoko UENISHI Yumi KUBO
Postdoctoral Fellow Mahasweta NANDI Yasushi TAKEUCHI
Andre VANDERVLIES
Research Fellow Rie YAMAGUCHI
Research Associate Takahiko TERADA Takashi YANAGIMOTO
Mie IWAMOTO
Students
@@ @@
D2 Yuanrong XIN
D1 Nao HOSODA Xiaoxia SUN
Sung Bin PARK
M2 Keisuke OKADA Takuro KIMURA
Takanao SHIMAMURA Shunpei NISHIO
M1 Hiroki TSUSHIMA Masashi YOKOTA
Kazuhiro SAITO Kazuhiro FUKE
Yong Woo CHO Hyumhee SHIM
B4 Naoya TATEISHI Kazuki CHUJO
Kenichi TOSHIMITSU Takuya YAMAUCHI


Japanese Version
Return to TOP